OSNOVNI PODATKI O IZDAJATELJU

Firma: KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS SHOP d.d.
Matična številka: 5004560000
Davčna številka: 26884836
Šifra dejavnosti: 47.190 (Dr.trg.dr.v nespec.prodajalnah)
Št. Vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 10441800
Datum vpisa v sodni register: 17. 10. 1991
Vrednost osnovnega kapitala: 2.481.226,01 EUR
Direktor: Primož Kramar
Predsednik nadzornega sveta: Samo Primožič


Število delnic: 594.601
Kotacija delnic: Borzna kotacija na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev
Oznaka delnice: MTSG
Nominalna vrednost delnice: 4,17 EUR

DRUGI POMEMBNI PODATKI

Družba KOMPAS SHOP d.d. vse javne informacije, ki lahko pomembneje vplivajo na ceno vrednostnega papirja kot tudi podatke o poslovanju družbe objavlja na svojih spletnih straneh in v Sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, SEOnet (http://seonet.ljse.si).