Vojkova 58

1.    JAVNA DRAŽBA,
z zviševanjem izklicne cene,
 ZA PRODAJO NEPREMIČNIN NA NASLOVU
VOJKOVA CESTA 58 V LJUBLJANI


I.    OPIS PREMOŽENJA IN IZKLICNA CENA

1.    Prodajalec: Kompas shop d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primož Kramar

2.    Predmet prodaje: Predmet prodaje je nepremičnina ID znak parcela 2636 1294/46 k.o. 2636- Bežigrad, katere prodajalec je solastnik do 1011/10000, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v 1. nadstropju poslovne stavbe ID št. stavbe 2636-1524, v bivši IMP coni, na naslovu Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, v skupni izmeri 145,20 m2 ter nepremičnini ID znak parcela 2636 1294/111 in parcela 2636 1294/57, obe k.o. 2636- Bežigrad, ki v naravi predstavlja utrjeno parkirišče pred predmetno stavbo v skupni izmeri 404,00 m2.

Navedene nepremičnine ležijo na območju katastrske občine, kjer je  skladno z veljavno Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje na območju, potrebna odobritev pravnega posla s strani Ministrstva za obrambo.

3.    Kraj in čas javne dražbe: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, pisarna v pritličju na J strani stavbe z ID št. stavbe 2636-1524, dne 8.5.2019 ob 10h.

4.    Izklicna cena:

IZKLICNA CENA ZNAŠA: 150.000,00 EUR neto

V ceno niso vključene davščine, stroški in druge dajatve.

V primeru nakupa s strani pravne osebe, ki je zavezanec za plačilo DDV, ki ima pravico do 100% odbitka DDV in predloži izjavo v skladu s 45.čl. ZDDV- 1, se poleg neto cene v skladu z določili 76. a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) obračuna DDV.

V primeru nakupa s strani fizične oseba ali prave osebe, ki je/ni davčni zavezanec in ne predloži izjave v skladu s 45.čl. ZDDV- 1, prevzame kupec poleg neto cene tudi plačilo davka na promet nepremičnin in prodajalčev poračun DDV v višini cca. 33.000,00 Eur.

5.    Kriteriji dvigovanja izklicne cene:

Za zgoraj naveden sklop nepremičnin se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje najmanj po 500,00 EUR oziroma za njegov večkratnik.


II.    POGOJI JAVNE DRAŽBE

6.    Pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno« in se prodajo dražitelju, ki bo ponudil najvišjo izlicitirano ceno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejše reklamacije v zvezi s kupljeno nepremičnino. Kupec plača davek na dodano vrednost v skladu z določili 76. a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in stroške prenosa lastništva nepremičnin. Ob primopredaji bosta stranki sestavili posebni zapisnik. Javno dražbo bo opravil vodja javne dražbe, prisotna komisija pa bo sprejela in pregledala dokumentacijo, ki je potrebna za pristop k dražbi.

Izlicitirana cena ne more biti nižja kot izklicna.

7.    Prodajna pogodba, roki ter sklenitev pod razveznim pogojem:
Uspeli dražitelj mora skleniti pogodbo v 8 dneh po opravljeni javni dražbi. Pogodba se sklepa pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico ali Ministrstvo za obrambo ne izda soglasja k pravnemu poslu. Prodajalec bo kupca o uresničitvi predkupne pravice s strani predkupnih upravičencev obvestil takoj, ko bo potekel upravičencem 30 dnevni rok za uveljavljanje navedene pravice oz. takoj, ko bi Ministrstvo za obrambo zavrnilo/izdalo soglasje k pravnemu poslu.

Če v danem roku 8 dni od javne dražbe kupec ne sklene pogodbe s prodajalcem, se šteje, da je odstopil od nakupa. V tem primeru prodajalec kavcijo zadrži.

8.    Višina kavcije:
Dražitelji morajo najkasneje dva delovna dneva pred začetkom javne dražbe položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene. Kavcija se mora položiti na TRR št.: SI56 29000005 0610 868, odprt pri Unicredit banki Slovenije d.d., z namenom nakazila: »Plačilo kavcije za nakup nepremičnine Vojkova 58, 1000 Ljubljana«. Potrdilo o plačilu kavcije, z ostalimi zahtevanimi dokumenti, morajo dražitelji predložiti komisiji najkasneje v roku 15 min pred začetkom javne dražbe. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, vplačana kavcija vrne v roku 8 dni brez obresti.

S plačilom kavcije vsak dražitelj, tudi če je edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V primeru, da dražitelj ne pristopi k javni dražbi oz. od dražbe odstopi tako, da za predmet prodaje ni pripravljen plačati niti izklicne cene, že vplačana varščina zapade v korist prodajalca. V primeru, če je več kupcev plačalo kavcijo, pristopilo na dražbo in dražilo, vendar tako, da nobeden od njih ni pripravljen plačati za predmet prodaje več kot znaša izklicna cena ali najvišja izdražena cena, pri kateri vztrajata dva ali več dražiteljev, se premoženje proda tistemu, ki ponudi najkrajši rok plačila.

9.    Način in rok plačila kupnine, razveza pogodbe:
Dražitelj, ki je na dražbi uspel in s prodajalcem podpisal prodajno pogodbo, je dolžan plačati kupnino v roku 5 delovnih dni od izpolnitve obeh dveh pogojev, in sicer: (1) po prejemu obvestila s strani prodajalca, da predkupni upravičenec ni uveljavljal predkupne pravice in (2) po prejemu soglasja  k pravnemu poslu s strani Ministrstvo za obrambo. V primeru, da predkupni upravičenec svojo pravico uveljavlja, se prodajna pogodbe med kupcem in prodajalcem razveže z dnem obvestila kupcu, kupec pa prejme povračilo kavcije nazaj na sporočeni TRR v roku 5 dni od prejema obvestila namenjenega kupcu. Prav tako se pogodba razveže, če Ministrstvo za obrambo ne izda soglasja k pravnemu poslu.

Kupnina se nakaže TRR št.: SI56 29000005 0610 868, odprt pri Unicredit banki Slovenije d.d. Vplačana kavcija se vračuna v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v dogovorjenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača celotne kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez posebnega postopka. V tem primeru prodajalec kavcijo zadrži.

10.    Udeležba na javni dražbi:
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
-    potrdilo o plačani kavciji,
-    podatek o TRR za morebitno vračilo kavcije,
-    podpisano izjavo, da je dražitelj kot pravna oseba zavezanec za plačilo DDV, s pravico do 100% odbitka DDV in bo v primeru nakupa s prodajalcem podpisal izjavo za obdavčen promet v skladu s 45.čl. ZDDV-1 ali
-    podpisano izjavo, da je dražitelj kot fizična ali pravna oseba, ki ne predloži izjave skladno s 45. čl. ZDDV-1, nosi tudi strošek poračuna DDV in davek na promet nepremičnin;
-    podpisano Izjavo o strinjanju s Pogoji 1. javne dražbe;
-    dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (izpisek iz registra);
-    pisno pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik oziroma pooblaščenec.

11.    Informacije in ogledi:
Informacije o javni dražbi dobite na GSM št. 051 200 400 od 8 – 15 ure. Ogled nepremičnin je možen vsak delovni dan po predhodnem dogovoru.


III.    DRUGA PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Za javno dražbo veljajo naslednja pravila:

1.    Javno dražbo vodi in usmerja prodajalec oz. druga oseba po njegovem pooblastilu (v nadaljevanju „vodja javne dražbe“).
2.    Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo, in sicer: fizične osebe osebni dokument, s katerim izkažejo identiteto, pravne osebe kopijo izpisa iz sodnega registra za pravno osebo ter pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Dražitelj je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Pravna oseba izkaže svojo identiteto z registrskimi listinami oz. overjenim prevodom izpiska iz sodnega registra ali drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža, ki ne sme biti starejše kot 30 dni. Oseba, ki ima sedež oz. prebivališče v državi, ki ni članica EU, lahko pridobi lastninsko pravico, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o ugotavljanju vzajemnosti.
3.    Neposredno pred začetkom javne dražbe se bo opravil popis navzočih na javni dražbi. Zaradi pravočasne izvedbe popisa, potencialnim udeležencem javne dražbe priporočamo, da so navzoči pred prostorom javne dražbe vsaj 15 minut pred začetkom le-te.
4.    Pristop na javno dražbo je mogoč le do razglasa Vodje javne dražbe o začetku javne dražbe, kasneje pristop in sodelovanje na javni dražbi, ne glede na eventualno plačilo varščine, ni več mogoče.
5.    O poteku javne dražbe se vodi zapisnik.
6.    Minimalni znesek za katerega se cena v posameznem koraku dražbe zvišuje znaša 500,00 EUR oz. njegov večkratnik.
7.    Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
8.    Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, vendar ne nižjo od izklicne cene.
9.    Javna dražba je končana, ko vodja javne dražbe trikrat ponovi/izkliče najvišjo   ponujeno ceno.
10.    Po koncu dražbe, vodja javne dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel.
11.    Ugovore je mogoče vložiti dokler ni zaključena javna dražba. Ugovore reši vodja javne dražbe takoj.
12.    Za red in mir ter za učinkovit potek javne dražbe skrbi vodja javne dražbe.
13.    Pri izvedbo javne dražbe se stranke ravnajo po slovenski zakonodaji, za morebitne sodne spore pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
14.    Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustaviti   
 postopek javne dražbe in dražiteljem povrniti položeno kavcijo.
 

                                                                                   KOMPAS SHOP d.d.
                                                                                   Primož Kramar, direktor
 

V Ljubljani, dne 8.4.2019

Priloge:
-    Priloga 1- Obrazec Izjave o soglašanju s Pogoji dražbe
-    Priloga 2- Skica prostorov in parkirišča

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kompas Shop d.d.