Izkaznica podjetja

Firma: KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.

Skrajšana firma: KOMPAS SHOP d.d.

Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana

M: 031 785 666
F: 01 563 64 75
E-mail: info@kompas-shop.si

Matična številka: 5004560000
ID za DDV: SI26884836

Družba je zavezanec za DDV.

Šifra dejavnosti: 47.190 (Dr.trg.dr.v nespec.prodajalnah)
Št. Vpisa v sodni register: 10441800
Datum vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 17. 10. 1991
Vrednost osnovnega kapitala: 3.524.451,00 EUR

OBVESTILO:  

4.10.2017

1. Obvestilo o neuporabi žiga pri poslovanju družbe KOMPAS SHOP d.d. – http://www.kompas-shop.si/f/img/File/Sklep-o-neuporabi-ziga-KS.pdf

Izkaznica podjetja - Zgodovina

Firma: Kompas mejni turistični servis d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS MTS d.d.

Pražakova ulica 4
1000 Ljubljana

T: 01 563 64 50
F: 01 563 64 75
E-mail: info@kompas-shop.si

Matična številka: 5004560000
ID za DDV: SI26884836

Družba je zavezanec za DDV

Šifra dejavnosti po skd 2008: 46.390 (Nespec.trg.na deb. z živ.,pij.,tob.izd.)
Št. Vpisa v sodni register: 10441800
Datum vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 17. 10. 1991
Vrednost osnovnega kapitala: 2.481.226,01 EUR

OBJAVE:

4.10.2017

  1. Obvestilo o spremembi imena in poslovni naslov družbe KOMPAS MTS d.d. v KOMPAS SHOP d.d. - http://www.kompas-shop.si/f/img/File/KS_obvestilo_05102017.pdf

 


KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o.
Pražakova ulica 4
1000 Ljubljana

T: 01 563 64 50
F: 01 563 64 75
E-mail: info@kompas-shop.si
Identifikacijska številka: SI 21177520
Podjetje je zavezanec za DDV
Matična številka: 3680100000
Št. reg. vpisa: 2010/1285 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

OBJAVE:

22.9.2017

1.      Obvestilo o pripojitvi družbe KOMPAS SHOP k družbi KOMPAS MTS - http://www.kompas-shop.si/f/img/File/KMTS_KS_Obvestilo-o-pripojitvi_22092017.pdf

24.4.2015

1.       Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe odvisne družbe Kompas Shop d.o.o. -
http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57155
2.       Obvestilo o 8. redni seji nadzornega sveta - http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57156
3.       Izjava o skladnosti s kodeksom - http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57161
4.       Revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2014 - http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57166
5.       Letni dokument - http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57169


21.4.2015 – Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Velana d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana

Družba Kompas SHOP d.o.o., Pražakova 4, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:
Kompas SHOP d.o.o. obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo, opr. št.: 40201-2/2015-19 z dne 20.04.2015 ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe Kompas Shop d.o.o., Pražakova  ulica 4, 1000 Ljubljana uspešna.
Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev se nahaja v priponki.30.3.2015 - Dosežen prag uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe VELANA prodaja in storitve d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana

Družba KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja, da je bil dosežen prag uspešnosti  prevzemne ponudbe za dokup delnic družbe VELANA, prodaja in storitve d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 18.3.2015 objavljena v časopisu DELO na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2015-6 z dne 16.3.2015.

Prevzemno ponudbo je do vključno dne 27.3.2015 do 12 ure sprejelo 48 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 30.356 delnic ciljne družbe z oznako VLJG, ki so predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 2,15% vseh delnic ciljne družbe. Prevzemnik ima tako, skupaj s 323.503 delnicami ciljne družbe, katere je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 353.859 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 25,10 % vseh delnic ciljne družbe. S tem je izpolnjen pogoj iz 5. Točke prevzemne ponudbe oziroma iz 1.3.3. točke prevzemnega praga.

Dosežen prag uspešnosti

18.3.2014 - Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe VELANA  prodaja in storitve d.d.

Na podlagi Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba KOMPAS SHOP d.o.o., objavlja naslednji sporočilo:

Dne 16.3.2015 Agencija za trg vrednostnih papirjev družbi KOMPAS SHOP d.o.o. (»prevzemnik«) izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo 1.409.645 delnic ciljne družbe z oznako VLJG in ISIN kodo SI0031100694, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, zmanjšano za 323.503 delnic ciljne družbe, kateri imetnik je že prevzemnik (22,95% vse izdanih delnic ciljne družbe). Prevzemna ponudba se tako nanaša na 1.086.142 delnic ciljne družbe.
 
Prevzemnik za dokup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 3,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako VLJG. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 18.3.2015 do 16.4.2015 do 12 ure, razen če se veljavnosti prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. Prevzemnik določa 25,1% prag uspešnosti ponudbi in najnižji odstotek vse delnic oziroma minimalno 30.318 delnic VLJG, ki bi jih moral pridobiti v prevzemni ponudbi, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemnik mora v prevzemni ponudbi pridobiti še najmanj 30.318 delnic, da bo skupaj z delnicami, ki jih že ima v lasti, po končani prevzemni ponudbi imel v lasti najmanj 353.821 delnic ciljne družbe oziroma najmanj 25,1% odstotka vseh delnic ciljne družbe oziroma najmanj 25,1% vseh delnic, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana. Prevzemna ponudba in prevzemni prospekt ter obrazec za sprejem prevzemne ponudbe so v prilogi. Prevzemna ponudba je danes objavljena tudi v časniku Delo.

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT
IZJ-DEN

Izkoristi akcije

Bodi obveščen med prvimi o naših
novostih in akcijah ter prihrani že danes!