Ceniki tobačnih izdelkov

Četrtek, 1. oktober 2020
Skladno z določbami 5. odst. 30. člena veljavnega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) je prepovedano dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov preko interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije, v posledici česar vas obveščamo, da družba KOMPAS SHOP d.d. skladno z veljavnimi predpisi tovrstne izdelke prodaja in izdaja zgolj preko obstoječih poslovalnic. Cenik cigaret Cenik cigarilosov ...

Price list of tobacco products

Četrtek, 1. oktober 2020
In accordance of paragraph 5. article 30 of the Law on Restricting the Use of Tobacco and Related Products (ZOUTPI) prohibits the placing on the market of tobacco, tobacco products and related products via the Internet, telecommunications or any other evolving technology, as a result of which we inform you that KOMPAS SHOP d.d. in accordance with the current regulations, such products are sold and issued only through existing retail stores.   Price list cigarettes Price list ...

Preisliste von Tabakprodukten

Četrtek, 1. oktober 2020
Gemäß den Bestimmungen des Absatzes 5. Artikel 30 des Gesetzes zur Beschränkung der Verwendung von Tabak und verwandten Produkten (ZOUTPI) verbietet den Verkauf von Tabak, Tabakerzeugnissen und verwandten Produkten über das Internet, die Telekommunikation oder andere entwickelnde Technologien. Deshalb sind solche Produkte nur über bestehende Verkaufsstellen möglich. Preisliste Zigaretten Preisliste Zigarillos Preisliste Zigarren Preisliste Tabak Preisliste ...

Listino prezzi dei prodotti del tabacco

Četrtek, 1. oktober 2020
In conformità con le disposizioni della normativa dell'attuale legge di restrizione dell'uso del tabacco e prodotti correlati, 30. articolo 5. parametro, che vieta l'immisione sul mercato il tabacco e prodotti correlati al tabacco via internet, telecomunicazioni o qualsiasi altra tecnologia in evoluzione, vi informiamo che KOMPAS SHOP d.d. in conformità con la normativa, vende tali prodotti esclusivamente tramite i punti vendita. Listino prezzi sigarette Listino ...